Shoptok.si

Pogoji uporabe

Splošna določila

 

Ti splošni pogoji uporabe naše spletne strani (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) urejajo pogoje uporabe spletne platforme shoptok.si (v nadaljevanju: »Platforma«, »Shoptok« ali »mi«), ki je v lasti podjetja WeTeh d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, SI11024313, spletni naslov: https://www.shoptok.si.

 

Shoptok zagotavlja storitve informacijske družbe (v nadaljevanju: »Storitev«) in vam kot poslovnemu partnerju (v nadaljevanju “Partner”) Platforme omogoča oglaševanje svojih izdelkov. Poleg tega Shoptok partnerjem omogoča dostop do administrativnega vmesnika, ki vam bo na našem spletnem naslovu zagotovil analitične informacije o najbolj ogledanih skupinah in modelih izdelkov ter informacije o tem, kateri vaši izdelki so najbolj obiskani. Poleg analitičnih informacij bodo partnerji imeli dostop do poročil znotraj administrativnega vmesnika, v katerem bodo lahko kadarkoli videli, kdaj so njihovi izdelki najcenejši ali najdražji.

 

Zato ti Splošni pogoji urejajo razmerje med nami, kot ponudnikom storitev informacijske družbe, in vami, kot uporabnikom naših storitev, za namene oglaševanja vaše trgovine.

 

Podjetje omogoča uporabo Platforme in Storitev pravnim osebam izključno na način in pod pogoji, opisanimi v teh Splošnih pogojih. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju, Zakonom o obligacijskih razmerjih, Zakonom o medijih, Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o blagovnih in storitvenih znamkah, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in naš najboljši namen je sodelovati z vami za vzajemno zadovoljstvo.

 

Upoštevajte, da platforma ne zagotavlja nobenih drugih storitev razen tistih, ki spadajo v sklop Storitve. V zvezi s tem Shoptok na noben način ne vpliva na vsebino, ki jo objavljajo uporabniki, ali jamči za točnost ali uporabnost informacij, predstavljenih prek razpoložljivih vsebin. Izključno odgovornost za vsebino nosijo partnerji, ki so vsebino objavili ali od katerih je bila vsebina prevzeta.

 

Shoptok ima pravico, ne pa tudi obveznosti, kadar koli odstrani katerokoli vsebino s platforme brez obveznosti kakršnegakoli predhodnega ali naknadnega obvestila oziroma pojasnila.


Platforma


Platforma je namenjena oglaševanju partnerjev in njihovih izdelkov, ki so v skladu z veljavnimi slovenskimi predpisi in so kot taki namenjeni prodaji (telefoni, računalniki, stroji, pohištvo, oblačila, knjige itd.).

 

Opise izdelkov in druge vnose o izdelkih posredujejo partnerji in Shoptok ne jamči za njihovo verodostojnost in ne preverja takšnih informacij. Partnerji se zavezujejo, da so opisi izdelkov točni in pravilni, in v primeru, da opis izdelka ne ustreza dejanskemu stanju izdelka, Shoptok za to ne prevzema nikakršne odgovornosti.

 

Za točnost in pravilnost vnešenih podatkov je odgovoren partner, ki je posredoval podatke.

 

Vsaka uporaba platforme, ki ni v skladu s splošnimi pogoji, se bo štela za zlorabo storitev, ki jih ponuja Shoptok, in za kršitev teh splošnih pogojev.

 

Partner ob registraciji samostojno izbere geslo in je odgovoren za zaupnost gesla in uporabo Platforme prek dostopnih podatkov. Partner ne bo uporabljal dostopnih podatkov drugih oseb niti svojih dostopnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi. Partner lahko Shoptok obvesti, če sumi na nepooblaščeno uporabo njegovih dostopnih podatkov.

 

Shoptok bo ob vsaki posamezni priložnosti zagotovil popolno podporo pri varovanju osebnih podatkov, varstvu lastninskih pravic in pravic intelektualne lastnine vsem imetnikom teh pravic oziroma tistim osebam, katerih pravice so bile kršene, in sicer brez odlašanja:

 • na utemeljeno zahtevo, podprto z ustrezno dokumentacijo, odstranil vsebino, tako da ni javno dostopna, in vsebino shranil za dokaz,

 • na zahtevo pristojnega organa predložil podatke o partnerju, čigar vnos krši predpise ali krši pravice nekoga, vse v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Shoptok si pridržuje pravico do spremembe, preklica (začasno ali trajno) vsebine ali objave, ne glede na to, kdo je avtor in brez predhodne odobritve ali obvestila, če je to potrebno z vidika ustreznih predpisov Republike Slovenije.


Vzpostavljanje poslovnega sodelovanja

 

Za dostop do platforme in s tem uporabe storitve lahko potencialni partner registrira svojo trgovino tako, da izpolni obrazec “Registracija trgovine”, ki je na voljo na naši spletni strani. Po tem potencialni partner z nami kot ponudnikom storitev sklene pogodbo o oglaševanju, katere sestavni del so ti Splošni pogoji. Po drugi strani pa lahko partner izrazi željo po vzpostavitvi sodelovanja z nami na drug način, in sicer da sklene pogodbo o oglaševanju.

 

Oglaševalska pogodba skupaj s temi splošnimi pogoji v celoti ureja razmerje med nami, kot ponudnikom storitev informacijske družbe, in vami kot partnerjem Platforme.


Nudenje storitev informacijske družbe


Shoptok ponuja storitev informacijske družbe, ki vključuje naslednje:

 • oglaševanje izdelkov;

 • dostop do administrativnega vmesnika, ki bo zagotavljal analitične informacije o najbolj obiskanih skupinah in modelih izdelkov na naši spletni strani;

 • dostop do informacij o tem, kateri izdelki so najbolj obiskani;

 • dostop do poročil, ki bodo pokazala, ali je določen izdelek najcenejši, dražji od drugih ali najdražji izdelek v primerjavi s podobnimi izdelki drugih partnerjev.

Če je pravni pogoj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet oglaševanja, soglasje, dovoljenje ali drug akt pristojnega organa, je partner dolžan navesti podatke o številki in datumu dovoljenja, soglasja ali drugega akta ter nazivu organa, ki je izdal akt.


Partnerji platforme

Za partnerje Platforme se štejejo registrirani partnerji ali pravne osebe, ki so svojo trgovino registrirale na Platformi, ne glede na to, ali so izpolnile obrazec Registracija trgovine ali sklenile pogodbo o oglaševanju.

Shoptok ob registraciji trgovine in sklenitvi oglaševalske pogodbe obdeluje osebne podatke zakonitih zastopnikov oziroma kontaktnih oseb registriranega podjetja, kar je podrobneje obravnavano v Pravilih o zasebnosti.

Podjetje z registracijo trgovine in sklenitvijo oglaševalske pogodbe pridobi možnost, da se vključi v oglase, ki so na voljo na Platformi, kot tudi možnost, da so obiskovalci preusmerjeni neposredno na spletno mesto izbranega partnerja.

Shoptok v primeru prekinitve sodelovanja s partnerjem ne jamči, da obiskovalci niso shranili podatkov, ki jih vsebuje oglas partnerja iz obdobja, ko je bil oglas aktiven, niti da ti podatki ne bodo kasneje uporabljeni za stik s strani osebe, ki je shranila podatke.

Registracija partnerja, kot tudi vse vsebine, ki jih registrirani partner postavlja na platformo, Shoptok ne spreminja ali kakorkoli vpliva na vsebino, registrirani partner pa je izključno odgovoren in nosi vse pravne posledice, ki lahko izhajajo iz njegove vsebine na platformi.

Partner obdrži vse avtorske in sorodne pravice do vsebin, katerih avtor je. Partner jamči, da je lastnik oziroma uporabnik vseh pravic intelektualne lastnine na celotni vsebini, kot tudi na vseh njenih posameznih delih, ki jih postavlja na Platformo.

Vsaka morebitna kršitev avtorskih ali sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine je izključno odgovornost partnerja, ki je objavil vsebino. Partner z objavo vsebine dovoljuje, da jo Shoptok brezplačno uporablja za lastne promocijske ali marketinške namene ter jo v zvezi s tem lahko tudi spreminja glede na namen teh potreb.

Z objavo vsebine na Platformi registrirani partner brezpogojno in nepreklicno pooblašča Shoptok za prenos vsebine na nedoločeno število oseb, kot tudi za odstranitev vsebine brez predhodnega ali naknadnega obvestila ali pojasnila, kadar to zahtevajo predpisi.


Obiskovalci platforme

Obiskovalec je oseba, ki dostopa do platforme, ne da bi se prijavila ali registrirala na platformi, da bi bila obveščena o partnerjih in njihovih izdelkih. Obiskovalec se lahko seznani z vsemi vsebinami, ki so na voljo na Platformi, brez plačila pristojbine. Obiskovalec lahko objavlja lastno vsebino: komentarje in ocene izdelkov.

Shoptok si pridržuje diskrecijsko pravico, da prekliče dodeljene ocene v vsaki posamezni situaciji.


Pritožbe

Ker Shoptok izvaja storitev informacijske družbe, iz tega sledi, da zoper opravljeno storitev ni mogoče vložiti reklamacije ali zamenjati za drugo storitev.


Pravice intelektualne lastnine

Shoptok ima ekskluzivne avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine na Platformi, kot tudi na vseh posameznih elementih, ki jo sestavljajo, kot so: besedilo, vizualni in zvočni elementi, vizualna identiteta, podatki in baze podatkov, programska koda in drugih elementov storitve, katerih je avtor.

Nepooblaščena uporaba kateregakoli dela platforme ali platforme kot celote brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja WeTeh d.o.o., kot izključnega imetnika avtorskih pravic, se bo štela za kršitev avtorskih pravic podjetja WeTeh.

Platforma lahko vsebuje tudi določene vsebine, na katerih so izključne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine Platforme ali tretjih oseb. V tem primeru odgovornost za vsebino nosijo imetniki teh pravic in ne podjetje WeTeh.

Z objavo vsebine na platformi se uporabnik strinja, da bo vidna obiskovalcem platforme.

Vsaka oseba je samostojno odgovorna za vsebine, ki so njegovo avtorsko delo, torej za vsebine, ki jih je samostojno objavil in javno objavil prek Platforme.


Vsebina na platformi

Partner je odgovoren za objavljeno vsebino, še posebej, če ta vsebina po presoji Shoptok vključuje (vendar ni omejena na):

 • vnašanje vsebine v napačne rubrike (npr. vnos spletnega naslova v polje, ki za to ni predvideno);

 • napačna kategorizacija vsebine (npr. objavljanje oglasov, ki ne ustrezajo kategoriji, v kateri se oglašujejo);

 • če gre za dvojni oglas (večkrat objavljen enak oglas, ki oglašuje isti izdelek ali storitev samo pod spremenjenimi pogoji);

 • z vnosom pomanjkljivih slik v oglasu (npr. slabe kakovosti);

 • kadar en oglas vsebuje več artiklov ali oglaševalskih storitev;

 • odkrito žaljiva vsebina ali vsebina, ki spodbuja rasizem, nestrpnost, sovraštvo ali kakršnokoli fizično nasilje in je usmerjena proti katerikoli skupini ali posamezniku;

 • nadleguje ali spodbuja nadlegovanje druge osebe;

 • vsebuje ali promovira informacije, za katere ve, da so napačne ali ki vodijo do napačnih sklepov, ali spodbujajo nezakonite dejavnosti, ali katerih vsebina je žaljiva ali nespodobna itd.


Oglaševanje in oglasna sporočila

Oglasno sporočilo je e-ponudba, ki jo ponudnik storitev informacijske družbe in storitev oglaševanja zagotavlja izključno preko Platforme.

Za vsebino, točnost in pravilnost ter veljavnost oziroma ustreznost oglasnega sporočila je odgovorna izključno oseba, ki je oglasno sporočilo posredovala, torej partner. Za vse pravne posledice, ki izhajajo iz vnosa oglasnega sporočila, odgovarja izključno oseba, ki je oglasno sporočilo posredovala, torej partner.

Shoptok si pridržuje pravico, da ne objavlja vsebin, ki kršijo zakone Republike Slovenije, zlasti pa Zakona o medijih. V primeru prejema takega oglasa bo Shoptok kontaktiral partnerja, da spremeni oglasno sporočilo.

Shoptok lahko kadarkoli po lastni presoji zavrne objavo kakršnegakoli oglasnega sporočila, ki krši določila predpisov Republike Slovenije ali teh splošnih pogojev, vendar za vsebino takega sporočila ne odgovarja; odgovarja namreč oseba, ki oglašuje in je predložila takšno vsebino.


Izjava o omejitvi odgovornosti

Uporabniki in partnerji dostopajo do platforme in jo uporabljajo izključno na lastno odgovornost. Uporabniki in partnerji se izrecno strinjajo, da Shoptok ne more biti odgovoren za ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb, kot tudi, da tveganje morebitne škode v celoti nosijo te osebe, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti, Shoptok ni odgovoren za kakršnokoli začasno nedostopnost platforme, niti za delno ali popolno nedelovanje ali nepravilno delovanje platforme. Shoptok ne odgovarja za tehnične težave, ki lahko povzročijo zamude in/ali napačno obdelavo elektronskih podatkov.

Kot ponudnik storitev informacijske družbe Shoptok ni odgovoren za nobeno vsebino, ki jo objavi druga oseba (uporabnik ali partner), vključno z, vendar ne omejeno na oglaševalsko sporočilo, ki ga posreduje, ker niti ne sproži prenosa, niti ne izbere vsebine za posredovanje, niti ne izključuje ali spreminja podatkov v vsebini, ki se prenaša, niti ni izbral prejemnika prenosa ali prejemnika vsebine.

Shoptok ne jamči za obnašanje tretjih oseb ali svojih partnerjev. Shoptok med drugim ne zagotavlja, da bodo obiskovalci kontaktirali partnerja, ki je izdelek oglaševal (tj. da bo sklenil pravni posel, ki je predmet oglasa), niti da bodo razpoložljivi podatki vsebovali točne in resnične informacije.

Platforma je lahko začasno nedostopna ali na voljo v omejenem obsegu zaradi rednega ali izrednega vzdrževanja sistema ali v primeru nadgradnje sistema.

Odgovornost Shoptok-a do partnerja, ki izhaja iz pravic in obveznosti iz oglaševalske pogodbe, je omejena le na primer naklepa ali hude malomarnosti, kot je predpisano z oglaševalsko pogodbo.Reševanje sporov

V primeru spora glede teh Splošnih pogojev se spor med Partnerjem / Uporabnikom in Shoptok-om reši sporazumno. Če spora ni mogoče rešiti po mirni poti, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Za vse spore, ki lahko nastanejo, veljajo predpisi Republike Slovenije.

 

Končni predpisi


Shoptok ima pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje z objavo sprememb na spletnem naslovu, najmanj petnajst dni pred datumom njihove uporabe.
Ti splošni pogoji veljajo petnajst dni po objavi na spletnem naslovu.

 


V Ljubljani, 22. 2. 2022

Prejemaj posebne ponudbe

Prijavi se na Shoptok e-novice za lažjo odločitev pri vsakem nakupu.